ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΣΧΕΤ.: 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681/τ.Β’/06-03-2017)

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου Σκάλας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο, προκειμένου να του αναθέσει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των προσφορών,την προγραμματισμένη διδακτική επίσκεψη των μαθητών της Γ΄ τάξης, την Παρασκευή 21 /12 /2018 από τις 7:00π.μ. έως 22:00μ.μ. σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

α) Προορισμός: Αθήνα .

β) Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων:40 μαθητές και 3 συνοδοί-καθηγητές

γ) Μεταφορικό μέσο: μισθωμένο λεωφορείο

δ) Ζητούμενες υπηρεσίες - πρόγραμμα επίσκεψης : μεταφορά μαθητών-συνοδών

Σκάλα -Αθήνα - Πολεμικό Μουσείο-Βουλή- Σκάλα

ε) Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.

Οι κλειστές προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση του σχολείου μας μέχρι και την Παρασκευή 14 – 10 - 2017 και ώρα 12:00 π. μ. και να περιέχουν:

α) την τελική συνολική τιμή του ταξιδιού,

β) την οικονομική επιβάρυνση ανά μαθητή και

γ) υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ (εκτός από το ΚΤΕΛ, βάσει του ν. 2446 άρθρο 1 παρ. 2.β) ή βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ.

                                                                                                Ο Διευθυντής του Γυμνασίου                                                                                                                       Βλάχος Νικόλαος